Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

To μήνυμα του κκ Ιεροθέου στους μαθητές και μαθήτριες που ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

- Advertisement -spot_img

To μήνυμα του κκ Ιεροθέου στους μαθητές και μαθήτριες που ετοιμάζονται για τις Πανελλήνιες Εξετάσεις

Ἀγαπητά μου παιδιά,

Ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως Αἰτωλίας καί Ἀκαρνανίας ἔχω τήν δυ­να­τότητα νά ἐπικοινωνήσω μαζί σας μέ τήν εὐκαιρία τῶν Πανελληνίων ἐξετάσεων γιά νά σᾶς εὐχηθῶ νά ἔχετε ἐπιτυχίες στούς στόχους σας.

Ἀσφαλῶς ἀντιλαμβάνεσθε ὅτι αὐτή ἡ περίοδος τῆς ζωῆς σας εἶναι σημαντική γιά δύο βασικούς λόγους:

Πρῶτον, γιατί τελειώνει μιά περίοδος μαθητείας στήν Μέση Ἐκπαίδευση, μέ τό πέρασμά σας μέσα ἀπό τήν ἐφηβεία καί ἀρχίζει μιά νέα περίοδος πού εἰσέρχεστε στήν κοινωνία μέ ἄλλες προϋποθέσεις. Δέν εἶσθε πιά μαθητές, ἀλλά σέ κάποιο βαθμό ὥριμοι πολίτες, μέ καθή­κοντα καί ὑποχρεώσεις, ἕτοιμοι νά ἀναλάβετε κάποιες ἰδιαίτερες θέσεις μέσα στήν κοινωνία. Ἤδη τελείωσε ἡ μαθητική ζωή δώδεκα χρόνων, πού ἤσασαν ὑποχρεωμένοι κάθε πρωί νά συμμετέχετε στίς μαθητικές Κοινότητες καί νά εἶσθε στήν διαδικασία τῆς μαθήσεως, κάτω ἀπό τήν ἀγωγή τῶν γονέων σας καί τῶν καθηγητῶν σας. Τώρα ἀνοίγεται μπροστά σας ἡ ἴδια ἡ κοινωνία καί ἐσεῖς εἶσθε ὑποχρεωμένοι νά αὐξήσετε τήν δημιουργική σας ἱκανότητα γιά ἐπιβίωση καί προσφο­ρά.

Δεύτερον, ἡ περίοδος αὐτή εἶναι σημαντική γιατί ἑτοιμάζεσθε γιά τίς Πανελλήνιες ἐξετάσεις εἰσαγωγῆς στά Ἀνώτατα Ἐκπαιδευτικά Ἱδρύματα τῆς Χώρας μας. Θά συνεχίσετε, δηλαδή, τήν μάθηση καί τήν σπουδή μέ ἄλλες προϋποθέσεις, δηλαδή μέ ἐξιδίκευση καί ἔρευνα στόν χῶρο πού σᾶς ἐνδιαφέρει περισσότερο. Βρίσκεσθε, ὄντως, σέ ἕνα χρονικό σημεῖο πού εἶναι σημαντικό γιά σᾶς καί τό ὁποῖο θά προσδιορίση τήν ἐπιλογή τῆς ἐπιστήμης πού σᾶς ἐνδιαφέρει γιά νά συνεχίσετε στήν ζωή σας καί γιά τήν συμμετοχή σας στήν ἔρευνα, ἀλλά καί γιά τήν κοινωνική σας ἀπο­κατάσταση, μαζί μέ τήν προσωπική σας ἀπο­κατάσταση.

Γιά τούς δύο αὐτούς λόγους βρίσκεσθε σέ ἕνα σημεῖο στήν ζωή σας πολύ σημαντικό. Καί ἀσφαλῶς θά διακατέχεσθε ἀπό αἴσθημα σοβαρότητας καί ὑπευθυνότητας. Γνωρίζω ὅτι σᾶς ἀπασχολεῖ αὐτό τό θέμα, ὅπως παλαιότερα ἀπασχολοῦσε καί ἐμᾶς. Καί εἶναι εὔ­λογο ὅτι αὐτό αὐξάνει τήν ἀγωνία σας γιά τό μέλλον. Γι’ αὐτό καί ὅλοι ἐμεῖς οἱ μεγα­λύτεροι, οἱ γονεῖς σας, οἱ δάσκαλοί σας καί οἱ πνευματικοί σας πατέρες προσευχόμαστε γιά σᾶς νά ἔχετε στήν ζωή σας δύναμη, ἔμπνευση, ὑπομονή καί ἐπιμονή. Συγκεκριμένα:

Πρέπει νά ἔχετε δύναμη γιατί ἡ ζωή πάντοτε ἔχει τίς ἰδιαίτερες δυσκολίες της μέ ἐμπόδια, μέ ἀδιέξοδα καί διακινδύνευση (ρίσκο) καί μόνον ἐκεῖνος πού διαθέτει δύναμη καί ἐργατικότητα μπορεῖ νά τά ὑπερβῆ. Δέν εἶναι πρόβλημα τά ἐμπόδια πού θά παρουσιασθοῦν στήν ζωή σας, πού οὕτως ἤ ἄλλως θά παρουσιασθοῦν, ὅσο ἡ δύναμη πού θά ἔχετε γιά νά τά ὑπερβῆτε.

Ἔπειτα, πρέπει νά ἔχετε ἔμπνευση, ὅπως ἔμπνευση ἔχει ὁ ποιητής, ὁ καλλιτέχνης, ὁ ἐπιστήμονας. Τό μεγαλύτερο προσόν ἑνός ἀνθρώπου εἶναι τό νά ἔχη δημιουργική ἔμπνευση στό ἔργο του, πού σημαίνει ὅτι δέν πρέπει νά ἀπογοητεύεται, ἀλλά νά βλέπη πάντοτε μπροστά μέ ἐλπίδα καί δημιουργικότητα. Ἡ ἔμπνευση προϋποθέτει ἀγάπη, δημιουργικό­τητα, αἰσιοδοξία, πίστη στόν Θεό, προσευχή. Μέ τά ὅπλα αὐτά εὔκολα ἀντιμετωπίζει κανείς ὅλα τά ἐμπόδια καί πάντοτε εἶναι ἀποδοτικός.

Ἀκόμη πρέπει νά ἔχετε ὑπομονή, ὅπως εἶπε ὁ Χριστός «ὁ ὑπομείνας εἰς τέλος, οὗτος σωθήσεται» (Ματθ. κδ΄, 13). Ἡ ὑπομονή εἶναι ἰσχυρή δύναμη, δέν εἶναι μιά ἀδυναμία, ἀφοῦ ὁ ἄνθρωπος ἐλπίζει καί περιμένει. Στήν ἐποχή μας πού ὑπάρχει ἔντονη ἀνυπομονη­σία, πού οἱ ἄνθρωποι θέλουν νά ἐπιτυγχάνουν τά ὄνειρά τους μέ ταχύτητα, δυστυχῶς ἐπέρχεται συχνά ἡ ἀπογοήτευση. Ὁπότε, ἡ ὑπομονή, δηλαδή ἡ ἀναμονή τοῦ κατάλ­ληλου χρόνου νά πραγματοποιηθοῦν οἱ σκοποί μας, εἶναι μεγάλο προσόν.

Τέλος, πρέπει νά ἔχετε ἐπιμονή, ἀφοῦ ὁ «ἐπιμένων νικᾶ». Ἐνδε­χομένως, θά βλέπετε στήν ζωή σας νά μή ἱκανοποιοῦνται οἱ στόχοι πού θέσατε ἐξ ἀρχῆς, καί ἀμέσως, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι εἶναι μεγάλη ἀρετή ἡ δημιουργική ἐπιμονή, πού σημαίνει πρέπει νά ἀναμένετε τόν κατάλληλο χρόνο ἱκανοποιήσεως τῶν στόχων σας, γιατί κάθε πράγμα θέλει τόν χρόνο ὡρίμανσής του. Αὐτό τό βλέπουμε καί στόν φυσικό κό­σμο, ἀφοῦ ἀπαιτεῖται ἰδιαίτερος χρόνος ὡρίμανσης ἑνός δένδρου, φυτοῦ ἤ ὀργα­νισμοῦ.

Ἑπομένως, ἡ περίοδος αὐτή τῆς ζωῆς σας εἶναι κρίσιμη καί σημαντική. Γι’ αὐτό πρέπει νά ἔχετε πίστη στόν Θεό, καί ἐμπιστοσύνη σέ Αὐτόν, ἐπίγνωση τῶν ἰδιαίτερων χαρισμάτων πού ἔχετε καί συνεχῆ δημιουρ­γικότητα. Καί πάνω ἀπό ὅλα πρέπει νά γνωρίζετε ὅτι στήν ζωή σας θά σᾶς δοθοῦν πολλές εὐκαιρίες γιά νά ἱκανοποιήσετε τά ὄνειρά σας καί νά ἐκφράσετε τά χαρίσματά σας, ἐνῶ ἴσως τώρα δέν τό ὑποπτεύεσθε. Δηλαδή, μπορεῖ νά φανῆ ὅτι τώρα δέν ἐπιτυγχάνετε τούς στόχους πού θέσατε, ἀλλά πρέπει νά ξέρετε ὅτι θά δημιουργηθοῦν καί πολλές ἄλλες εὐκαιρίες στήν ζωή σας, τίς ὁποῖες ἴσως τώρα δέν ἔχετε σκεφθῆ, γιά νά ἐκδη­λωθοῦν τά χαρίσματά σας.

Ὡς Τοποτηρητής τῆς Ἱερᾶς Μητροπόλεως εὔχομαι νά ἐπτιτύχετε στούς στόχους σας, καί νά γίνετε καλοί πολίτες, καλοί ἀκαδημαϊκοί δάσκαλοι καί ἐπιστή­μονες καί καλοί Χριστιανοί.

Τέλος, θά ἤθελα νά σᾶς παρακαλέσω νά μή ξεχνᾶτε τίς παραδόσεις μέ τίς ὁποῖες μεγαλώσατε καί πάνω ἀπό ὅλα νά μή ξεχνᾶτε τόν πατέρα σας Θεό καί τήν μητέρα σας Ἐκκλησία. Ἐπί πλέον νά αἰθάνεσθε εὐγνωμοσύνη στούς γονεῖς σας, πού σᾶς μεγάλωσαν μέ πόνο, ὄνειρα καί δάκρυα, καί στούς δασκάλους καί καθη­γητές σας πού σᾶς δίδαξαν τήν γνώση καί σᾶς ἔδωσαν τά ἀπαραίτητα ἐφόδια γιά τήν ζωή.

Καλή ἐπιτυχία στίς ἐξετάσεις καί στήν ζωή σας.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ