Κυριακή, 19 Μαΐου, 2024

Kυκλοφοριακές ρυθμίσεις στην Ιόνια Οδό για την τοποθέτηση στηθαίων ασφαλείας

- Advertisement -spot_img

Α Π Ο Φ Α Σ Η

«Περί προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε τμήματα του Αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», από την χ/θ 66+000 έως και την χ/θ 140+250 (Παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας), για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΝ1317»

Ο ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ ΤΗΣ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗΣ ΑΣΤΥΝΟΜΙΑΣ ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

Έ χ ο ν τ α ς υ π ό ψ η:

 1. Τις διατάξεις των άρθρων 52 και 109 του Ν. 2696/99 (ΦΕΚ 57/23-3-1999), «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκαν, συμπληρώθηκαν και ισχύουν σήμερα.

 2. Τις διατάξεις του Π.Δ. 208/2001 (Α-164) «Αναδιάρθρωση, σύσταση, οργάνωση και λειτουργία Υπηρεσιών Τροχαίας Ελληνικής Αστυνομίας».

 3. Τις διατάξεις του άρθρου 40 Π.Δ. 178/2014 «Οργάνωση Υπηρεσιών Ελληνικής Αστυνομίας».

 4. Το υπ’ αριθ. IC.M7.OM.3055 από 08.12.2023 έγγραφο της αναδόχου εταιρείας (ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.)

 5. Το υπ’ αριθ. ΛΕ/ΙΟ/03/12/24/376370 από 11.12.2023 έγγραφο του Υπουργείου Υποδομών Μεταφορών και Δικτύων / Γ.Γ.Υπ./Γεν. Διεύθυνση Συγκοινωνιακών Υποδομών.

 6. Η με αρ. πρωτ. 270823/14.09.2023 Ορθή Επανάληψη της με αρ. πρωτ. ΕΥΔΕ/ΚΣΕΣΠ/Γ/Φ4/256298/ 30.08.2023 Απόφασης της Ε.Υ.Δ.Ε. – Κ.Σ.Ε.Σ.Π. με θέμα: «Έγκριση μελέτης ενιαίου εγχειριδίου τυπικών προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων για εκτέλεση εργασιών κατασκευής και συντήρησης».

 7. Την υπ’ αριθ. 6343/23/2506045 από 12.12.2023 αναφορά του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων και,

Αποσκοπούντες στην ομαλή και ασφαλή κυκλοφορία οχημάτων και εργαζομένων, λόγω εκτέλεσης εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΝ1317 από την εταιρεία «Γ.Ε.Κ. ΤΕΡΝΑ Α.Ε.».

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ο Υ Μ Ε

ΑΡΘΡΟ (1)

1. Την εφαρμογή προσωρινών κυκλοφοριακών ρυθμίσεων, σε τμήματα του αυτοκινητοδρόμου της Ιόνιας Οδού από την χ/θ 66+000 έως και την χ/θ 140+250 (Παρακάμψεις Αγρινίου και Άρτας), της περιοχής ευθύνης μας, για την εκτέλεση εργασιών τοποθέτησης στηθαίων ασφαλείας κατά ΕΝ1317, με αποκλεισμό μακράς διάρκειας της Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Λ.Ε.Α.) του αυτοκινητοδρόμου «Ιόνια Οδός», με εφαρμογή της τυπικής διάταξης «ΜΑΔ-1: Εργασίες Μακράς Διάρκειας / Αποκλεισμός Λωρίδας Έκτακτης Ανάγκης (Διατομή 2 ή 3 λωρίδων)» της εγκεκριμένης, με τη (6) σχετική Απόφαση της Ε.Υ.Δ.Ε. /Κ.Σ.Ε.Σ.Π., μελέτης, σε όλα τα παρακάτω τμήματα:

Παράκαμψη Αγρινίου:

α. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 66+300 προς Αντίρριο: Σήμανση από Χ.Θ. 66+700 έως Χ.Θ. 66+000, στον κλάδο προς Αντίρριο.

β. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 68+600 προς Αντίρριο: Σήμανση από Χ.Θ. 68+900 έως Χ.Θ. 68+250, στον κλάδο προς Αντίρριο.

γ. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 72+600 προς Ιωάννινα: Σήμανση από Χ.Θ. 72+300 έως Χ.Θ. 72+950, στον κλάδο προς Ιωάννινα.

Παράκαμψη Άρτας:

α. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 138+100 προς Αντίρριο: Σήμανση από Χ.Θ. 138+500 έως Χ.Θ. 137+900, στον κλάδο προς Αντίρριο.

β. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 139+900 προς Αντίρριο: Σήμανση από Χ.Θ. 140+250 έως Χ.Θ. 139+650, στον κλάδο προς Αντίρριο.

γ. Διαπλάτυνση στη Χ.Θ. 139+900 προς Ιωάννινα: Σήμανση από Χ.Θ. 139+300 έως Χ.Θ. 140+150, στον κλάδο προς Ιωάννινα.

2. Οι εργασίες και συνεπώς και οι κυκλοφοριακές ρυθμίσεις θα υλοποιούνται κάθε φορά σε ένα μόνο από τα ανωτέρω τμήματα. Οι αποκλεισμοί θα παραμένουν καθόλο το 24ωρο μέχρι την ολοκλήρωση των εργασιών. Αν λόγω καιρικών συνθηκών ή άλλων αστάθμητων παραγόντων δεν ολοκληρωθούν οι εργασίες μέχρι τη δύση του ηλίου, τότε θα τοποθετηθούν τσιμεντένια προκατασκευασμένα New Jersey εντός της σήμανσης, καθώς και πλαστικά New Jersey, που θα αποκλείουν τον χώρο στάθμευσης. Σε περίπτωση ταχύτερης ολοκλήρωσης των εργασιών, θα γίνει άρση των σημάνσεων και αποκατάσταση της κυκλοφορίας νωρίτερα από τον προγραμματισμένο χρόνο.

3. Οι εργασίες θα πραγματοποιούνται από Δευτέρα έως και Παρασκευή από τις 07:00 το πρωί έως τις 19:00 το απόγευμα και τα Σαββατοκύριακα από τις 07:00 το πρωί έως τις 16:00 το απόγευμα, κατά το χρονικό διάστημα από την Τετάρτη 13.12.2023 μέχρι την Τρίτη 30.04.2024 στις 18:00 το απόγευμα, με εξαίρεση τα χρονικά διαστήματα από 21.12.2023 έως και 08.01.2024, από 15.03.2024 έως και 19.03.2024 και από 22.03.2024 έως και 26.03.2024, κατά τα οποία δεν θα πραγματοποιηθούν εργασίες και κατ’ επέκταση κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

ΑΡΘΡΟ (2)

Η εταιρεία «ΓΕΚ ΤΕΡΝΑ Α.Ε.», σύμφωνα με τα οριζόμενα στα ανωτέρω (5) σχετικό:

α. Οφείλει σε όλη τη διάρκεια της εκτέλεσης των εργασιών εκτέλεσης των εργασιών να τοποθετεί και να συντηρεί, σύμφωνα με την ισχύουσα Νομοθεσία, την Πρότυπη Τεχνική Προδιαγραφή σήμανσης εκτελούμενων έργων εντός και εκτός κατοικημένης περιοχής, τα εγκεκριμένα εγχειρίδια Λειτουργίας και Συντήρησης, τα Σχέδια Δράσης και τις εγκεκριμένες μελέτες, τις απαιτούμενες πινακίδες σήμανσης, φανούς, αντανακλαστικά, προειδοποιητικές και πληροφοριακές πινακίδες και γενικά να λαμβάνει κάθε απαιτούμενο μέτρο, ώστε να εξασφαλίζεται με αποκλειστική μέριμνα και ευθύνη της η ομαλή και ασφαλής διεξαγωγή της κυκλοφορίας των οχημάτων στην περιοχή των εκτελούμενων έργων. Επίσης, θα πρέπει σε κάθε περίπτωση να λαμβάνει όλα τα προβλεπόμενα και απαραίτητα μέτρα προστασίας των εργαζομένων, ενώ η περιοχή των ρυθμίσεων θα πρέπει να φωτίζεται επαρκώς κατά τη διάρκεια της νύκτας και σε περίπτωση δυσμενών καιρικών συνθηκών.

β. Να προηγηθεί, με μέριμνά της, έγκαιρη ενημέρωση των χρηστών για τις πραγματοποιούμενες κυκλοφοριακές ρυθμίσεις με τον προσφορότερο τρόπο από τα Μ.Μ.Ε. και το διαδίκτυο, καθώς και να παρέχεται συνεχής πληροφόρηση για τις επικρατούσες συνθήκες κυκλοφορίας (π.χ. από εισπράκτορες, σταθερά και κινητά VMS κ.λ.π.), ώστε να εξασφαλίζονται οι απαιτήσεις ομαλούς και ασφαλούς διεξαγωγής της κυκλοφορίας.

γ. Να γίνεται απόκρυψη των ενδείξεων των υφιστάμενων μόνιμων πινακίδων και της υφιστάμενης μόνιμης οριζόντιας σήμανσης που δεν θα ισχύουν κατά τη διάρκεια των ρυθμίσεων και να τοποθετείται προσωρινή σήμανση, όπου απαιτείται, καθώς και η τοποθέτηση κατάλληλων διατάξεων προστασίας μεταξύ εργοταξίου και χώρου οδικής κυκλοφορίας.

ΑΡΘΡΟ (3)

Σε περίπτωση μη τήρησης των όρων χορήγησης της παρούσας απόφασης, αυτή θα ανακαλείται και σε περίπτωση σοβαρής διατάραξης της κυκλοφορίας θα διακόπτονται οι εργασίες με εντολή του Διοικητή ή του νόμιμου αναπληρωτή του Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

ΑΡΘΡΟ (4)

Η παρούσα απόφαση έχει ισχύ από την 07.00΄ ώρα της Τετάρτης 13.12.2023, την δημοσίευσή της, σύμφωνα με το άρθρο 109 του Ν. 2696/1999 Κ.Ο.Κ., την ανάρτησή της στο διαδίκτυο, σύμφωνα με το άρθρο 4 Ν. 3861/2010, την τοποθέτηση της προβλεπόμενης οδικής σήμανσης και λήγει την 18.00΄ ώρα της 30.04.2024.

ΑΡΘΡΟ (5)

Οι παραβάτες της Απόφασης αυτής, διώκονται και τιμωρούνται, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 52 Ν. 2696/99 (Α-57) «Περί κυρώσεως του Κώδικα Οδικής Κυκλοφορίας», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει σήμερα. Λήψη επιβαλλομένων μέτρων υλοποίησης του παρόντος άρθρου ανατίθεται στο Β’ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου – Ιωαννίνων.

ΑΠΟΔΕΚΤΕΣ ΓΙΑ ΕΝΕΡΓΕΙΑ :

Β΄ Τ.Τ. Αυτ/δρόμων Αντιρρίου –Ιωαννίνων

(Για τις δικές του ενέργειες και την επίδοση ενός αντιτύπου στην ανάδοχο εταιρεία με αποδεικτικό το οποίο να τηρήσει στο αρχείο της Υπηρεσίας του)

ΚΟΙΝΟΠΟΙΕΙΤΑΙ:

 1. ΥΠΟΥΡΓΕΙΟ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΩΝ ΚΑΙ ΔΙΚΤΥΩΝ/ ΓΕΝ. ΓΡΑΜΜΑΤΕΙΑ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝ. Δ/ΝΣΗ ΣΥΓΚ/ΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ / ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ Δ17

 2. Α.Ε.Α. / Δ-ΝΣΗ ΤΡΟΧΑΙΑΣ ΑΣΤΥΝΟΜΕΥΣΗΣ

 3. ΓΕΝΙΚΗ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΗ ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΟΣ

 4. Δ.Α. ΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ

 5. Δ.Α. ΑΡΤΑΣ

 6. Υπεραστικό ΚΤΕΛ Αιτωλ/νιας

 7. Τοπικές εφημερίδες – Τοπικοί τηλεοπτικοί – Ραδιοφωνικοί Σταθμοί

-Ο-

ΔΙΕΥΘΥΝΤΗΣ

Δημήτριος ΓΑΛΑΖΟΥΛΑΣ

Αστυνομικός Διευθυντής

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ