Κυριακή, 14 Ιουλίου, 2024

Εγκύκλιος για την κανονικότητα στα Δημοτικά Συμβούλια

- Advertisement -spot_img

Εγκύκλειο με ΑΔΑ ΩΖ2Χ46ΜΤΛ6-97Χ απέστειλε ο ΓΓ του Υπ. Εσωτεικών κ. Σταυριανουδάκης με θέμα: «Κατάργηση των διατάξεων του άρθρου 67 του ν. 4830/ 2021 (Α’ 169) αναφορικά με τους τρόπους λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.»

Με την εγκύκλιο γνωστοποιεί ότι δημοσιεύτηκε ο ν. 4940/2022 (Α ́ 112), στο άρθρο 48 του οποίου περιλαμβάνονται ρυθμίσεις αναφορικά με τον τρόπο σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των Ο.Τ.Α. καθώς και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων.

Με τις προαναφερθείσες ρυθμίσεις, καταργείται το άρθρο 67 του ν. 4830/2021 (Α’ 169), με το οποίο αντικαταστάθηκε η παρ. 1 του άρθρου 10 της από 11.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου (Α’ 55), όπως κυρώθηκε με το άρθρο 2 του ν. 4682/2020 (Α’ 76), με το οποίο ρυθμίζονταν οι τρόποι σύγκλησης και λήψης αποφάσεων των συλλογικών οργάνων των δήμων και των διοικητικών συμβουλίων των εποπτευόμενων νομικών τους προσώπων κατά το χρονικό διάστημα ισχύος των μέτρων για την αποφυγή της διάδοσης του κορωνοϊού COVID-19. Ως εκ τούτου, από την 14η Ιουνίου 2022, ημερομηνία έναρξης ισχύος των ανωτέρω διατάξεων και εφεξής, τα συλλογικά όργανα των δήμων λειτουργούν αποκλειστικά με βάση τις πάγιες διατάξεις οι οποίες διέπουν τη σύγκληση και τη λήψη των αποφάσεών τους.

Για διευκόλυνσή σας, για τη λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά τις πάγιες διατάξεις, σας παραπέμπουμε στις ακόλουθες εγκυκλίους οδηγίες που έχουν εκδοθεί από το Υπουργείο Εσωτερικών:
• Εγκύκλιος αρ. 374/απ 39135/30.05.2022, Α.Δ.Α.: ΨΜΓΓ46ΜΤΛ6-Φ75, με θέμα «Λειτουργία δημοτικού συμβουλίου».
• Εγκύκλιος αρ. 375/απ 39167/02.06.2022, Α.Δ.Α.: Ψ42Π46ΜΤΛ6-4ΙΓ, με θέμα «Λειτουργία οικονομικής επιτροπής και επιτροπής ποιότητας ζωής».
• Εγκύκλιος αρ. 88/59846/21.08.2019, Α.Δ.Α.: 611Ξ465ΧΘ7-ΝΛ4, με θέμα «Λειτουργία κοινοτήτων».

Τέλος, επισημαίνουμε ότι τα διαλαμβανόμενα στην αρ. 643/69472/24.09.2021 (Α.Δ.Α.: ΨΕ3846ΜΤΛ6-0Ρ5) εγκύκλιο, αναφορικά με τη «Σύγκληση και λειτουργία των συλλογικών οργάνων των δήμων κατά το διάστημα εφαρμογής των μέτρων για την αντιμετώπιση της πανδημίας», μετά την 14η Ιουνίου 2022 δεν είναι σε ισχύ.

Σε κάθε περίπτωση, ωστόσο, εφιστούμε την προσοχή σας στην τήρηση των εκάστοτε ισχυόντων υγειονομικών μέτρων, όπως αυτά αποτυπώνονται στις κοινές υπουργικές αποφάσεις που εκδίδονται σε τακτική βάση.

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ