Σάββατο, 18 Μαΐου, 2024

Αγρίνιο: Πλωτά φωτοβολταϊκά στα Κρεμαστά και λογοδοσία στο Δημοτικό Συμβούλιο της Μεγάλης Δευτέρας

- Advertisement -spot_img

Διπλή συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Αγρινίου θα πραγματοποιθεί την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου.

Αρχικά στις 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση ενώ στις 19:00 θα πραγματοποιηθεί η ειδική συνεδρίαση λογοδοσίας.

Τα θέματα στην ημερήσια διάταξη της τακτικής συνεδρίασης:

Την Μεγάλη Δευτέρα 29 Απριλίου και ώρα 17:00 θα πραγματοποιηθεί τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου επί της οδού Αβρ. Αναστασιάδη 1 στο Αγρίνιο, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα της ημερήσιας διάταξης:

1. Α) Έγκριση Στρατηγικού Σχεδίου Ολοκληρωμένης Χωρικής Επένδυσης με τίτλο: «Διαδρομή Φύσης και Πολιτισμού της Αιτωλοακαρνανίας».

Β) Αποδοχή εξουσιοδότησης στο Δήμο Αγρινίου για την υποβολή της ανωτέρω Στρατηγικής σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 3533/26-08-2023 Πρόσκληση της Ειδικής Υπηρεσίας Διαχείρισης του προγράμματος «Δυτική Ελλάδα».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

2. Γνωμοδότηση επί της Μελέτης Περιβαλλοντικών Επιπτώσεων (ΜΠΕ) του έργου με τίτλο: «Πλωτός Φωτοβολταϊκός Σταθμός Παραγωγής Ηλεκτρικής Ενέργειας στη θέση “Κρεμαστά II” ισχύος 115,87968 MW των Δ.Ε. Φραγκίστας και Παρακαμπυλίων των Δ. Αγράφων & Αγρινίου, Π.Ε. Ευρυτανίας & Αιτωλοακαρνανίας, Περιφερειών Στερεάς & Δυτικής Ελλάδας». (ΠΕΤ: 2204762518).

(Εισηγητής: Δήμαρχος κ. Παπαναστασίου).

3. 4η Αναμόρφωση Προϋπολογισμού και Τεχνικού Προγράμματος Δήμου Αγρινίου έτους 2024.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 172/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος και Πρόεδρος Δημοτικής Επιτροπής κ. Φωτάκης).

4. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 89/2015 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση Κανονισμού Κοινοχρήστων Χώρων Δήμου Αγρινίου».

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 178/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 10/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Μαρνέζος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

5. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για κυκλοφοριακές ρυθμίσεις.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 179/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 12/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

6. Επί αιτήσεων πολιτών, υπηρεσιών και φορέων για διάφορα θέματα.

(Σχετ.: Η υπ’ αριθμ. 180/2024 απόφαση Δημοτικής Επιτροπής και η υπ’ αριθμ. 13/2024 απόφαση Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

7. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών της Κοινότητας Αγρινίου.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 2 και 5/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ονοματοθεσίας και οι υπ’ αριθμ. 23 και 42/2023 αποφάσεις Κοινότητας Αγρινίου).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Ζώης).

• Για το συγκεκριμένο θέμα ο Πρόεδρος της Κοινότητας Αγρινίου κ. Κωνσταντίνος Μποκώρος συμμετέχει έχοντας δικαίωμα ψήφου (άρθρα 67 και 81 του Ν. 3852/2010).

8. Ονομασία και ονοματοθεσία ανώνυμων οδών Κοινοτήτων Δήμου Αγρινίου.

(Σχετ.: Οι υπ’ αριθμ. 3 και 7/2023 αποφάσεις Επιτροπής Ονοματοθεσίας και η υπ’ αριθμ. 3/2023 απόφαση Κοινότητας Νέας Αβόρανης, η υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση Κοινότητας Παντάνασσας και η υπ’ αριθμ. 2/2023 απόφαση Κοινότητας Χούνης).

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου και Επιτροπής Ονοματοθεσίας κ. Ζώης).

9. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 62/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 5/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Έγκριση προσχώρησης του Δήμου Αγρινίου στους όρους και συμφωνίες της σύμβασης του δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) για το έργο: “Ανάπλαση των Ο.Τ. 63-64 και Ο.Τ. 66 Σχεδίου πόλης Αγρινίου” που έχει ενταχθεί στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ”, έτους 2019».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

10. Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 63/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 41/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 14/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Λήψη απόφασης προκειμένου ο Δήμος Αγρινίου να προσχωρήσει στους όρους και συμφωνίες της υπό σύναψη σύμβασης δεσμευμένου λογαριασμού (escrow account) στο πλαίσιο του Χρηματοδοτικού Προγράμματος του Πράσινου Ταμείου με τίτλο: “ΛΟΙΠΕΣ ΔΡΑΣΕΙΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΙΚΟΥ ΙΣΟΖΥΓΙΟΥ 2016” και ειδικότερα του Άξονα Προτεραιότητας 4 του Προγράμματος που αναφέρεται στην Αστική Βιώσιμη Κινητικότητα”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

11. Τροποποίηση της υπ΄ αριθμ. 64/2022 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 42/2020 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Τροποποίηση της υπ’ αριθμ. 421/2017 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: “Εξουσιοδότηση Δημάρχου για την υπογραφή σύμβασης τροποποίησης δεσμευμένου λογαριασμού “escrow account” στο πλαίσιο του χρηματοδοτικού προγράμματος του Πράσινου Ταμείου “Ολοκλήρωση Πολεοδομικού Σχεδιασμού 2014”».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

12. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 26517/10-4-2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: «Απολύμανση τοποθεσίας, με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

13. Έγκριση της υπ’ αριθμ. πρωτ. 27660/17-4-2024 απόφασης Δημάρχου Αγρινίου με θέμα: «Απολύμανση τοποθεσίας, με απευθείας ανάθεση λόγω κατεπείγοντος».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

14. Συμπλήρωση της υπ’ αριθμ. 7/2024 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου με θέμα: «Καθορισμός κωδικών αριθμών εξόδων προϋπολογισμού έτους 2024, δεκτικών έκδοσης ενταλμάτων προπληρωμής».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φαρμάκης).

15. Καθιέρωση εξαιρέσεων από το καθορισμένο ωράριο υπαλλήλων της Διεύθυνσης της πρώην Κ.Ε.Δ.Α. Δήμου Αγρινίου.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Φωτάκης).

16. Έγκριση της υπ’ αριθμ. 41/2024 απόφασης Δ.Σ. ΚΟΙ.Π.Α. με θέμα: «Αποτίμηση σε χρήμα Μέσων Ατομικής Προστασίας Εργαζομένων Ν.Π.Δ.Δ. ΚΟΙ.Π.Α. Δ. Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).

17. Έγκριση εγγραφών νηπίων και ωφελούμενων για τις Δομές της Διεύθυνσης πρώην ΚΟΙ.Π.Α. Δήμου Αγρινίου, για το σχολικό έτος 2023-2024.

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκαρτσάρης).

18. Έγκριση καθορισμού τιμής μονάδας για αποζημίωση επικειμένων της περιοχής που περικλείεται μεταξύ των οδών Πυλλήνης – Πανεπιστημίου – Εθνικής Οδού Αντιρρίου Ιωαννίνων- Θουκυδίδη, σχ. πόλης Αγρινίου (Επέκταση 1991).

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Σκορδόπουλος).

19. Συγκρότηση επιτροπής προσωρινής παραλαβής του έργου: «Ανάπλαση Παπαστρατείου Πάρκου Αγρινίου».

(Εισηγητής: Αντιδήμαρχος κ. Βασιλείου).

20. Επικύρωση απομαγνητοφωνημένων πρακτικών συνεδριάσεων Δημοτικού Συμβουλίου Δήμου Αγρινίου, έτους 2023.

(Εισηγητής: Πρόεδρος Δημοτικού Συμβουλίου κ. Ζώης).

- Advertisement -spot_img
Latest news
- Advertisement -
Related news

ΑΦΗΣΤΕ ΜΙΑ ΑΠΑΝΤΗΣΗ

εισάγετε το σχόλιό σας!
παρακαλώ εισάγετε το όνομά σας εδώ